Minister Blok beantwoordt Kamervragen ontwerp-Bbl

< Terug naar blogoverzicht

dossier dossier private kwaliteitsborging

Voor wie de wording van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) volgt is de beantwoording van recente Kamervragen zeker een aanrader. Bekijk hier de vragen en antwoorden.

Een en ander is grotendeels indirect relevant voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Indirect, omdat in tijd gezien de Wkb waarschijnlijk eerder van kracht zal worden maar ook omdat voorschriften uiteraard kunnen en zullen wijzigen. Controle wordt gebaseerd op de voorschriften die op een bepaald moment gelden.

Vraag 14, inzake de rol van de brandweer en veiligheidsregio’s, acht ik wel direct relevant voor de Wkb.


Vraag 14

Wat betekent het nieuwe systeem voor de veiligheidsrisico’s, waarbij de brandweer niet alle gegevens nog beschikbaar heeft? Is de veiligheid van de brandweer nu voldoende geborgd?

Antwoord 14

De adviesrol met betrekking tot de brandveiligheid speelt bij gevolgklasse 2 en 3 waar zich de grootste gevolgen voor gebruikers kunnen voordoen in geval van falen van een bouwwerk. De uitwerking van de brandveiligheid in de instrumenten zal plaatsvinden bij de aanwijzing van gevolgklasse 2 en 3. Hierin wordt voorzien na de evaluatie van gevolgklasse 1, dus nog niet bij inwerkingtreding van het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen. Alvorens de aanwijzing van gevolgklasse 2 en 3 plaatsvindt, zullen de brandweer en veiligheidsregio’s om advies worden gevraagd. Voor de adviserende rol van de brandweer en veiligheidsregio‘s bij de oprichting van de toelatingsorganisatie geldt dat zij hierbij binnenkort betrokken zullen worden. Ik heb een en ander in overleg met de veiligheidsregio’s bepaald en zij hebben aangegeven met deze insteek goed uit de voeten te kunnen.


Het is interessant te gaan vernemen of en hoe er nadere zaken worden bepaald met betrekking tot brandveiligheidsaspecten in relatie tot wettelijke kwaliteitsborging. De controle op eisen tijdens de bouw heeft een relatie met het verkrijgen van de vergunning brandveilig gebruik en handhaving.

Een belangrijk aandachtspunt is het feit dat er per instrument voor kwaliteitsborging verschillende benaderingen kunnen worden gevolgd. Daar zal de toelatingsorganisatie iets van moeten vinden. Dit brengt je onherroepelijk bij het stellen van voldoende specifieke kaders … zou je zeggen.

Het beoogde stelsel voor kwaliteitsborging is gebaseerd op risico’s per gevolgklasse, de risico’s op het bezwijken van gebouwen. Dan hebben we het primair over constructieve veiligheid en brandveiligheid. Dit zijn twee onderdelen die in samenhang moeten worden beoordeeld.

Het ligt voor de hand dat grip op het voldoen van bouwwerken wordt gezocht in het uniform bepalen van controleaspecten en bijbehorende eisen (primair) op het gebied van de constructieve veiligheid en brandveiligheid. Gebeurt dit, dan komen we langzamerhand bij een standaard voor kwaliteitsborging. Mooi!

De toezegging van onze minister dat brandweer en veiligheidsregio’s een adviserende rol krijgen bij de oprichting van de toelatingsorganisatie plus dat deze clubs om advies zal worden gevraagd nog voor we met gevolgklasse 2 en 3 aan de slag mogen, is in principe positief.

Hierbij is er een kans dat de relatie met het gebruik van bouwwerken wordt gelegd. Vergeet niet dat de Wkb enkel ziet op het bouwen. Vanuit de Wkb is niets geregeld over het voldoen op termijn, de periode dat een bouwwerk wordt gebruikt. In die periode is het vooral aan de brandweer en de veiligheidsregio’s te waken over risico’s met controletaken, iets wat met de eigenaar / gebruiker moet worden opgepakt. Het is bij voorkeur doorborduren op het voldoen bij oplevering.

Hierbij moet het borduurwerkje wel op de een of andere manier worden overgedragen.

Wordt vervolgd …

Pieter Plass

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren