Vaste Kamercommissie: graag uitsluitsel wegen van waarborgen

< Terug naar blogoverzicht

Op 16 oktober 2018 is de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken onderstaande brief aangeboden.


Geachte leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken,

In vervolg op het rondetafelgesprek Veiligheid Betonvloeren d.d. 31 mei 2018 heb ik u op 28 juni 2018 nogmaals gewezen op de noodzaak voor waarborgen constructieve veiligheid en de reeds voorgestelde concrete aanpak.

Op 10 juli 2018 heeft u mij aangegeven dat de brief is behandeld en een en ander de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wordt voorgelegd. Tevens heeft u aangegeven dat afhankelijk van de reactie van de minister zal worden bezien of uw commissie nog nadere stappen wil ondernemen en zo ja, welke.

Op 27 augustus 2018 is door de verantwoordelijke minister aangegeven dat er los van de inzet met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) geen aanleiding is om, met aanscherping van regelgeving, tot dergelijke waarborgen te komen.

De beoogde invoeringsdatum van de Wkb is 2021. Alsdan wordt mogelijk een aanvang genomen met private kwaliteitsborging overeenkomstig deze wet. Een start heeft betrekking op de lagere gevolgklassen. Bij positieve resultaten komen de hogere gevolgklassen in beeld. In het meest gunstige geval wordt er over circa vijf jaar een begin gemaakt met het borgen van constructieve veiligheid – conform de Wkb – op bouwwerken in de gevolgklassen met een hoger of hoog risico. Vooralsnog ontbreekt informatie over de effectiviteit van de beoogde wet.

Uw commissie is bekend met de toename van problemen met bouwconstructies. Dergelijke incidenten leveren het bewijs dat gebouwen niet voldoen en de waarborgen onvoldoende zijn. Dit betreft uiteraard slechts de gevallen waarbij problemen zich openbaren. Onduidelijk is welke risico’s er de afgelopen jaren zijn gelopen bij het bouwen zonder de juiste waarborgen. Dit zijn latente risico’s. De situatie wordt gecontinueerd in de dagelijkse bouwpraktijk.

In recent onderzoek van EenVandaag, met betrekking tot het gemeentelijk bouwtoezicht, is bevestigd dat het toezicht op bouwplaatsen tekort schiet. Er is geen reden aan te nemen dat deze situatie op korte termijn zal verbeteren.

Door uw commissie is aangegeven dat het wegen van nadere stappen opportuun is nadat de verantwoordelijke minister heeft gereageerd op het voorstel van de te realiseren waarborgen constructieve veiligheid.

Ik verneem graag van u of en wanneer het wegen van stappen uw aandacht heeft.

Mocht ik u van dienst kunnen zijn met een toelichting of uitwerking van het initiatief dan verneem ik dit uiteraard graag. Ik geef u tevens in overweging de mogelijkheid om op korte termijn met deskundigen over deze materie te spreken ter ondersteuning van afwegingen.

In afwachting van uw reactie,

hoogachtend,

Centraal Bureau Bouwbegeleiding B.V.

P.H.J. (Pieter) Plass MIM

algemeen directeur


Link naar item EenVandaag 16-10-2018:

EenVandaag


Pieter Plass

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren