Disclaimer

Voorwaarden
De hieronder opgenomen voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.cbbarnhem.nl. Centraal Bureau Bouwbegeleiding B.V. (CBB) kan op ieder moment deze voorwaarden wijzigen. De gebruikers van de website zijn gebonden aan deze wijzigingen en zullen dus van tijd tot tijd deze pagina van de website dienen te raadplegen om zich van de geldende voorwaarden op de hoogte te stellen. Indien de gebruiker van de website niet akkoord gaat met de geldende voorwaarden dient hij/zij het gebruik van de website te staken.

Disclaimer
Hoewel CBB al het mogelijke doet om actuele en juiste informatie op de website aan te bieden, doet CBB geen toezeggingen en geeft zij geen garanties omtrent de volledigheid en juistheid van de verstrekte informatie. Geen rechten kunnen worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. CBB en/of haar werknemers zijn in geen geval aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit de toegang tot, het niet beschikbaar zijn van of het gebruik van de website of voortvloeit uit of gerelateerd is aan het gebruik van producten, informatie, adviezen en aanbevelingen gepresenteerd op of toegankelijk gemaakt via de website.

Intellectuele eigendom
De website en de inhoud daarvan zijn eigendom van CBB. Alle auteursrechten, merkrechten, databankrechten en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de inhoud daarvan rusten bij CBB. De informatie op de website is slechts bedoeld ter informatie en voorlichting van de gebruikers van de website. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van de website, voor niet persoonlijk/eigen gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CBB niet toegestaan.

Schadeloosstelling en vrijwaring
Degene die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van CBB met betrekking tot de inhoud van website zal gehouden zijn de als gevolg daarvan door CBB geleden schade, inclusief de door CBB gemaakte (buiten-)gerechtelijke kosten, op eerste gespecificeerde verzoek te vergoeden. De gebruiker van de website zal CBB en diens werknemers vrijwaren tegen claims van derden terzake van geoorloofd of ongeoorloofd gebruik en alle terzake door CBB gemaakte kosten vergoeden.

Ontzegging toegang tot de website
CBB kan de gebruiker van de website, die inbreuk heeft gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van CBB met betrekking tot de website of de inhoud daarvan de toegang tot de website ontzeggen.

Wijzigingen
CBB behoudt zich het recht de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment te veranderen. CBB zal niet aansprakelijk zijn voor de gevolgen van dergelijke veranderingen of de beƫindiging van het ter beschikking stellen van informatie.

Privacy Statement
CBB kan zogenaamde cookies toepassen om de gebruikers van de website gemakkelijker te herkennen, de navigatie door de website te vereenvoudigen en/of een gebruiker die inbreuk heeft gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van CBB met betrekking tot de website of de inhoud daarvan, de toegang tot de website te ontzeggen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op het gebruik van de website en de inhoud daarvan en op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit het gebruik van de website en/of de daarvan ontleende informatie zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Arnhem, Nederland.

Versie 10-11-2017

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren